Inriktning

I mina uppdrag verkar jag som manage­ment­konsult, som teknisk expert eller har roller i lin­jen. Ofta är förmågan att kom­binera olika kompe­ten­ser central. Fokus är att hjälpa kunderna i den stora omställning som pågår mot digitalt baserade affärer, som ställer helt nya krav på affärsmodeller, organisation och tekniskt stöd.

Som management­konsult stödjer jag företagets led­ning med stra­tegisk råd­givning i gräns­lan­det mellan IT och affär. Som teknisk expert arbetar jag som ansvarig arkitekt i större för­änd­rings­projekt eller med tekniska utvärderingar, utredningar och lik­­nan­de. I linjen har jag bl.a. ver­­kat som områdesarkitekt och chefsarkitekt. 

Typiskt arbetar jag med förändring i komp­lexa tek­niska och or­gani­sa­to­riska situa­tioner, till exempel när före­tag skall samarbeta eller slås samman.

Ofta handlar mitt arbete om att hitta långsiktiga lös­ningar och sedan samarbeta med andra för att genomföra dem. Förmåga till olika typer av kommunikation är central. Arbetet ba­se­ras på djup tek­nisk kom­petens, lång erfaren­het som kon­sult och kunskap om olika verk­sam­­hets­om­rå­den, t.ex. kapi­tal­­­förvalt­ning, digitala affärer, CRM och för­säk­ring.