Specialitet

I mitt arbete är det fundamentalt att ha tillräckligt djup teknisk förståel­se för att se vad olika tekniska väg­val har för kon­sekvenser i verk­sam­heten. Lika viktigt är det att ingående förstå verksamhetens funk­tion, prioriteringar och strategi, så att rätt lösning rekom­men­de­ras. 

Vi­dare är det cent­ralt att klara av att kom­mu­nicera konsekvenserna av olika alterna­ti­va vä­gar i ekonomiska och verksam­hets­mäs­si­ga ter­mer, muntligt och skriftligt. På så vis kan tyd­­liga och väl genomlysta beslut fattas av besluts­fat­tare som saknar egen teknisk spe­cial­kunskap.