Tjänster

Exem­­pel på tjänster jag erbjuder:

  • Genomföra förstudier runt till exempel nya affärssatsningar eller IT-stöd för ett visst behov. Mynnar typiskt ut i ett beslutsunderlag och/eller projektdirektiv.
  • Leda strategiska utredningar, till exempel framtagande av strategier, policies eller risk­utred­ningar.
  • Genomföra operativa utredningar, till exempel due diligence, genomlysning av systemstödet på ett visst om­råde eller ett projekt i kris.
  • Verka som rådgivare till IT-ledningen.
  • Ta rollen som tekniskt ansvarig/sammanhållande i projekt.
  • Hjäl­pa till med mentorskap och olika former av metodstöd.
  • Fungera som tekniskt expertstöd i andra sammanhang, till exempel upphandlingar, företagsköp eller för­änd­ringsprojekt.